Android Oreo Samsung Galaxy S7 – lista zmian po aktualizacji

Lista zmian w Samsung Galaxy S7 po aktualizacji systemu do Android Oreo 8 i nakładki Samsung Experience 9.0.

1. Odświeżony interfejs Samsung Experience 9.0 w Android Oreo 8 pracuje wyraźnie szybciej, bez żadnych zacinek, po prostu błyskawicznie.
2. Zmienione zostały czcionki domyślne, co jest bardzo przyjemne, ładnie się to prezentuje, nie ma to większego znaczenia, ale jednak.
3. Ikonki systemowe zostały w wielu aplikacjach zmienione, są ładniejsze, dodatkowo ikona baterii też uległa zmianie
4. Panel powiadomień wysuwany z góry ma dodatkowe opcje: Przesuwając powiadomienie w prawo / lewo mamy dzwoneczek do wyciszenia czasowego powiadomienia, zwijanie paska zrzuca ikonki do 1 belki, powiadomienia zajmują mniej miejsca.
5. Wydajność systemu według programu testowego benchmark ANTUTU kształtuje się na poziomie ok. 173318 punktów, gdzie przy systemie Android Nougat 7, kształtowało się to na poziomie 120000 – 150000, zatem mamy spory progres wydajności pracy na smartfonie, który nie jest najnowszy, ale dalej świetny.
6. Aparat i jego interfejs został lekko zmodyfikowany, efekty, naklejki, ikonki zostały zmienione jeśli chodzi o miejsce w drobnym zakresie, ikona HDR została usunięta z ekranu, co moim zdaniem jest na minus, jest w ustawieniach. Dodana została ikonka pływająca wyzwalacza aparatu.
7. Bateria w pracy ze smartfonem wydaje się być na tym samym poziomie zużycia, ale jeśli interfejs systemu pracuje szybciej i wszystko jesteśmy w stanie zrobić znacznie szybciej w jednostce czasu, to naturalnie, produktywność wzrośnie, a zużycie baterii nam zmaleje, bo daną czynność zrobimy szybciej i odłożymy smartfon, niż przed aktualizacją do Android OREO na Samsung Galaxy S7, co jest ogromną zaletą. Zatem na baterii popracujemy dłużej… 🙂
9. AOD – Always On Display, czyli zegarek, data i powiadomienia przy zablokowanym ekranie, uległ drobnej modyfikacji, mamy nowe style, kolory, bardziej można zmodyfikować AOD do własnych upodobań, co jest na plus.
10. Funkcja MÓJ SEJF w Ustawienia-Ekran Blokady i Zabezpieczenia ma pozwolić chronić dane, obrazy, notatki, aplikacje przed ciekawskimi, taka zabezpieczona przestrzeń służąca do blokowania nieuprawnianego dostępu z zewnątrz. Akurat mnie ta funkcja nie interesuje, ale niektórych z Was pewnie zainteresuje, o ile macie co do ukrycia ;), a udostępniacie smartfon np. dzieciom.
11. Funkcja umożliwiająca posiadanie podwójnego komunikatora, np. facebook, messenger itp. Do włączenia w zaawansowanych funkcjach ustawień systemu.
12. Wskaźnik powiadomień po przytrzymaniu ikony aplikacji – nowość, bardzo przydatna moim zdaniem, do uruchomienia w ustawieniach powiadomień.
13. Aplikacje, takie jak KALENDARZ, MOVIE MAKER, DYKTAFON uległy aktualizacji i działają znacznie wydajniej, niż poprzednie wersje oraz otrzymały drobne zmiany, np. w dyktafonie poprawiono funkcję blokady połączeń, podczas nagrywania, edytor wideo pracuje wyraźnie szybciej, niż na Android Nougat, znacznie lepiej radzi sobie z odczytem plików i projektów z karty pamięci, co jest sporym plusem.
13. Zintegrowano kodeki plików muzycznych AAC, Sony LDAC w funkcjonalności BLUETOOTH w smartfonie, co ucieszy audiofili lub po prostu maniaków muzyki i jakości dźwięku.
14. Funkcja wiele okien otrzymała opcję POWIĄZANE APLIKACJE na ekranie startowym. Szczerze, to powiązanie nie spełnia moich oczekiwań, bo liczyłem na to, że jak 2 aplikacje miałem w podzielonym ekranie, to zminimalizuję i mogę wrócić do tych dwóch aplikacji, ale niestety, dlatego funkcja dla mnie nieużyteczna.
15. Wróciła opcja przechwytywania klatki (przycisk na obrazie w odtwarzaczu wideo) wideo do zdjęcia w galerii za pomocą 1 przycisku, co jest na solidny plus, ale szkoda, że brakuje dwóch dodatkowych przycisków obok tego przycisku, jak to było w Galaxy s4, Galaxy s5, by przesuwać klatki po jednej, zanim zrobimy zrzut, co było świetnym rozwiązaniem, no ale cóż, zawsze trzeba coś zmienić, nawet bez sensu.
16. Nowy photo editor pro daje nam spore możliwości edycji zdjęć, na co należy zwrócić szczególną uwagę. Wystarczy wejść do galerii zdjęć, wybrać zdjęcie i u góry nacisnąć 3 kropki i wybrać PHOTO EDITOR PRO :).
17. Klawiatura do pisania wydaje się być bardziej wygodna, można personalizować przyciski, ustawienia klawiatury przeniesione do góry, gify można dodawać z klawiatury wygodniej, znaki alternatywne można z klawiatury wyłączyć lub włączyć, wg upodobań.

18. ZOOM aparatu w przycisku wyzwalacza, wystarczy nacisnąć i przesuwać góra i dół, by używać przybliżania – nowość.

Podsumowując, aktualizacja systemu ANDROID OREO 8 na smartfonie Samsung Galaxy S7 tchnęła w niego nowe życie, które wraz z systemem Android Nougat 7 zostało w drobnym stopniu spowolnione, o czym informowałem na kanale ForumWiedzy.pl. Pierwszy system, jaki był na Samsung Galaxy S7, czyli Android Marshmallow 6 – pracował elegancko, szybko, sprawnie, to pamiętam doskonale, teraz z Oreo mamy poprawkę z rozrywki. Znowu Samsung Galaxy S7 pracuje na maksimum swoich możliwości i to jest na solidny plus.

Napisz w komentarzu pod filmem na YouTube, jaki wynik BENCHMARK ANTUTU uzyskałeś, ja uzyskałem 173318 punktów :).

Zapraszam do obserwowania profilu ForumWiedzy.pl na Facebooku i kanału ForumWiedzy.pl, by być na bieżąco z nowinkami na temat nowych technologii.

Jeżeli przekazane tutaj informacje okazały się dla Ciebie użyteczne, subskrybuj kanał ForumWiedzy.pl na YouTube oraz polub i skomentuj powyższe filmy, a także udostępnij dalej, by inni też mogli zapoznać się z zestawem informacji.

 

Tutaj możesz zobaczyć stream live z aktualizacji Android Oreo 8 na Samsung Galaxy S7 flat:

 

 

English translate:
List of changes in the Samsung Galaxy S7 after updating the system to Android Oreo 8 and overlays Samsung Experience 9.0.

1. The refreshed Samsung Experience 9.0 interface on the Android Oreo 8 works clearly faster, without any drops, simply instantly.
2. Default fonts have been changed, which is very nice, it presents itself nicely, it does not matter much, but still.
3. System icons have been changed in many applications, they are prettier, additionally the battery icon has also changed
4. The notification panel in advance has additional options: By moving the notification to the right / left we have a bell to mute the notification time, folding the bar dumps icons to 1 beam, notifications take up less space.
5. The performance of the system according to the ANTUTU benchmark test program is around 173318 points, where at Android Nougat 7, it was at the level of 120,000 – 150,000, so we have quite a progressive performance on the smartphone, which is not the latest, but further excellent.
6. The camera and its interface has been slightly modified, effects, stickers, icons have been changed when it comes to the place in a small area, the HDR icon has been removed from the screen, which I think is on the minus, is in the settings. A camera trigger floating icon has been added.
7. The battery at work with the smartphone seems to be at the same level of consumption, but if the system interface works faster and everything we are able to do much faster per unit of time, naturally, productivity will increase, and the battery consumption will decrease because we will do it faster and postpone the smartphone than before upgrading to Android OREO on Samsung Galaxy S7, which is a huge advantage. So on the battery we will work longer … 🙂
9. AOD – Always On Display, which is a watch, date and notifications when the screen is locked, has been slightly modified, we have new styles, colors, more you can modify the AOD to your liking, which is a plus.
10. The MY SEJF function in the Settings-Lock and Security screen is to protect data, images, notes, applications from prying eyes, and secure space to block unauthorized access from outside. I am not interested in this function, but some of you will probably be interested, if you have to hide it;), and make your smartphone available, eg to children.
11. A feature that allows you to have a dual messenger, e.g. facebook, messenger etc. To be included in the advanced features of the system settings.
12. Notification indicator after holding the application icon – new, very useful in my opinion, to run in the notification settings.
13. Applications such as CALENDAR, MOVIE MAKER, DYKTAFON have been updated and work much more efficiently than previous versions and have received minor changes, eg in the recorder the call lock function has been improved, during recording, the video editor works much faster than on Android Nougat, it is much better at reading files and projects from a memory card, which is a big plus.
13. Integrated codecs for AAC music files, Sony LDAC in BLUETOOTH functionality on a smartphone, which will please audiophiles or just music freaks and sound quality.
14. The function of many windows has been given the RELATED APPS option on the start screen. Honestly, this connection does not meet my expectations, because I was hoping that if I had 2 applications in a split screen, I would minimize it and I can go back to these two applications, but unfortunately that’s why the function is not useful to me.
15. Returned the option of capturing the frame (button on the image in the video player) video to the photo in the gallery with a 1 button, which is a solid plus, but it’s a pity that two additional buttons are missing next to this button, as it was in Galaxy s4, Galaxy s5, to move the cages one by one before we take the dump, which was a great solution, but well, you always have to change something, even without sense.
16. The new photo editor pro gives us a lot of photo editing possibilities, what to pay special attention to. All you have to do is enter the photo gallery, select the photo and press the top three and choose PHOTO EDITOR PRO :).
17. The typewriter keyboard seems to be more convenient, you can personalize the buttons, keyboard settings moved upwards, gifs can be added from the keyboard more conveniently, alternate characters can be turned off or turned on with the keyboard, according to preferences.

In summary, the upgrade of the ANDROID OREO 8 system on the Samsung Galaxy S7 smartphone breathed new life into it, which along with the Android Nougat 7 system was slightly slowed down, which I reported on the ForumWiedzy.pl channel. The first system that was on Samsung Galaxy S7, Android Marshmallow 6 – worked elegantly, quickly, efficiently, I remember it perfectly, now with Oreo we have an amendment to the entertainment. Again, the Samsung Galaxy S7 works to the maximum of its capabilities and this is a solid plus.

Write in the commentary on the YouTube video, what BENCHMARK ANTUTU result you got, I got 173318 points :).

I invite you to observe the ForumWiedzy.pl profile on Facebook and the ForumWiedzy.pl channel to be on keep up with the latest news about new technologies.

If the information provided here has been useful to you, subscribe to the ForumWiedzy.pl channel on YouTube and like and comment on the above videos, and share it so that others can also get acquainted with the information set.

& Nbsp;

Here you can see the live stream from the Android Oreo 8 update on the Samsung Galaxy S7 flat:

Views: 19

Posted by ForumWiedzy

Entuzjasta nowoczesnych technologii pod każdą postacią. Praktyk, który weryfikować musi wszystko i wszędzie. Dodatkowe zainteresowania: Informatyka, Elektronika, Elektryka, Motoryzacja, czyli technika pod każdą postacią. Redaktor naczelny, właściciel i twórca ForumWiedzy.pl oraz twórca i prowadzący kanał ForumWiedzy.pl na YouTube, na którego łamach znajdziesz recenzje, testy, poradniki wideo.

Website: https://www.forumwiedzy.pl