HP ProBook 6570B BIOS Administrator password reset

Procedura usuwania / zdejmowania hasła administratora z BIOSu w laptopie HP ProBook 6570B, w którym wyjmowanie baterii RTC z płyty głównej nie powoduje usunięcie hasła. Jedyną opcją w tym laptopie jest kontakt z HP na infolinię i po zweryfikowaniu urządzenia oraz właściciela (rachunek, faktura VAT), HP prześle @ specjalny plik (.BIN) oraz instrukcję usuwania hasła administratora do BIOS.

Poniżej znajduje się opis procedury zdejmowania hasła administratora z BIOSu.

“(UWAGA!) Przed podjęciem działań w BIOSie prosimy o odpowiednie przygotowanie urządzenia:

a) Jeśli komputer korzysta z rozwiązań szyfrujących dane na dysku (np. BitLocker), to opisany poniżej proces zresetuje ustawienia bezpieczeństwa i uniemożliwi korzystanie z zaszyfrowanych plików. Prosimy o odszyfrowanie plików PRZED podjęciem dalszych kroków.

b) Prosimy również o zapisanie wszystkich informacji znajdujących się w BIOSie, w zakładce „File/System Information” (proponujemy wykonanie zdjęcia lub ręczne przepisanie). Jest to bardzo ważne, gdyż w przeciwnym wypadku ukończenie procedury nie będzie możliwe.

c) Prosimy o upewnienie się, że data i godzina zostały poprawnie ustawione w systemie. Następnie prosimy o przygotowanie pendrive’a (USB stick), który zostanie użyty do zdjęcia hasła z BIOSu. Powinien on wykorzystywać system FAT 32 i, jeśli to możliwe, być uprzednio sformatowany (pusty). Preferowana pojemność nośnika nie powinna przekraczać 2 GB.

 

W załączniku do tej wiadomości znajdą Państwo plik SMC.BIN, za pomocą którego hasło z BIOSu zostanie automatycznie usunięte. Po upewnieniu się, że powyższe wymagania zostały spełnione, proszę o podjęcie następujących kroków:

1) Proszę zmienić nazwę pliku na SMC.BIN i zapisać go na pendrivie (USB stick), który następnie należy umieścić w gnieździe USB notebooka. Alternatywnie można zapisać plik w katalogu głównym partycji D: HP_TOOLS.

2) Proszę wyłączyć notebooka.

3) Proszę nacisnąć jednocześnie przyciski “Windows”, “Strzałka w górę”, “Strzałka w dół” na klawiaturze, a następnie uruchomić notebooka. Wspomnianą kombinację należy przytrzymać ok. 4-5 sekund po uruchomieniu urządzenia.

4) Proszę poczekać na pojawienie się logo HP, a następnie nacisnąć przycisk F10 na klawiaturze, by wejść do BIOSu urządzenia.

5) W BIOSie, w zakładce „File” proszę kliknać na przycisk “Reset BIOS security to factory defaults”, a następnie potwierdzić klikając “Yes”. Po powrocie BIOSu do ekranu głównego proszę na nowo wprowadzić informacje do zakładki „File/System Information”.

Proszę mieć na uwadze, że dołączony do tej wiadomości plik SMC.BIN ma siedmiodniową datę ważności i opisana powyżej procedura powinna zostać ukończona w przeciągu tygodnia. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy, odpowiadając na niniejszą wiadomość zachowując jej temat.”

 

Powyższa procedura usunie hasło administratora i rozwiąże problem zapomnianego hasła.

EN translator:

“(ATTENTION!) Before taking action in the BIOS, please prepare the device:

a) If the computer uses solutions that encrypt data on a disk (eg BitLocker), the process described below will reset security settings and prevent the use of encrypted files. Please decrypt the files BEFORE taking further steps.

b) Please also save all information contained in the BIOS in the “File / System Information” tab (we suggest taking a photo or manually rewriting it). This is very important, otherwise it will not be possible to complete the procedure.

c) Please make sure that the date and time have been correctly set in the system. Then, please prepare the USB flash drive which will be used to remove the password from the BIOS. It should use the FAT 32 system and, if possible, be pre-formatted (empty). Preferred media capacity should not exceed 2 GB.

In the attachment to this message you will find the file SMC.BIN, with which the BIOS password will be automatically deleted. After making sure that the above requirements have been met, please take the following steps:

1) Please change the name of the file to SMC.BIN and save it on a USB stick, which should then be placed in the USB socket of the notebook. Alternatively, you can save the file to the root directory of partition D: HP_TOOLS.

2) Please turn off the notebook.

3) Please press the “Windows”, “Up” and “Down” buttons on the keyboard simultaneously, and then start the notebook. The mentioned combination should be held for approx. 4-5 seconds after starting the device.

4) Please wait for the HP logo to appear, then press the F10 button on the keyboard to enter the BIOS of the device.

5) In the BIOS, in the “File” tab, click on the “Reset BIOS security to factory defaults” button, and then confirm by clicking “Yes”. After returning the BIOS to the home screen, please re-enter the information to the “File / System Information” tab.
Please keep in mind that the SMC.BIN file attached to this message has a seven-day expiration date and the procedure described above should be completed within a week. If you have additional questions, please contact us by phone or e-mail, replying to this message, preserving the subject. “

The above procedure will delete the administrator’s password and solve the problem of the forgotten password.”

Jeżeli lubisz praktyczne poradniki, to subskrybuj kanał ForumWiedzy.pl na YouTube. Mam nadzieję, że ten poradnik się Wam przydał 🙂

Views: 527

Posted by ForumWiedzy

Entuzjasta nowoczesnych technologii pod każdą postacią. Praktyk, który weryfikować musi wszystko i wszędzie. Dodatkowe zainteresowania: Informatyka, Elektronika, Elektryka, Motoryzacja, czyli technika pod każdą postacią. Redaktor naczelny, właściciel i twórca ForumWiedzy.pl oraz twórca i prowadzący kanał ForumWiedzy.pl na YouTube, na którego łamach znajdziesz recenzje, testy, poradniki wideo.

Website: https://www.forumwiedzy.pl