Jak przetestować czujnik czadu tlenku węgla CO ? Xblitz DG3-1 i Tester czujników w sprayu TermoPasty

Do testów posłużył czujnik tlenku węgla i gazu XBLITZ DG3-1 ( sprawdź cenę: https://goo.gl/MKVPk8 ) i Tester czujników tlenku węgla w sprayu ( sprawdź cenę przykładowego testera: https://goo.gl/REyBzP ). Test powinniśmy wykonywać co pół roku.
Strona testera czujników firmy TermoPasty, który jest zastosowany w filmie: http://termopasty.pl/pl/products/tester-czujnikow/

Instrukcja ze strony (karta techniczna): http://termopasty.pl/pl/products/tester-czujnikow/

Sposób wykonania testu czujnika tlenku węgla:
Umieść w woreczku strunowym czujnik CO. Zaciśnij struny, pozostawiając centymetrowy otwór przez który wprowadź rurkę kapilarną preparatu. Nie usuwaj powietrza z woreczka. Rozpyl środek przez 3 sek., następnie wyjmij rurkę z woreczka i szybko zaciśnij struny do całkowitego zamknięcia. Sygnalizacja czujnika powinna włączyć się przed upływem 3 minut. Jeśli alarm czujnika nie zostanie uaktywniony należy powtórzyć test po upływie 15 minut. Jeżeli po kolejnym przeprowadzonym teście, czujnik nie zadziała należy wymienić urządzenie na nowe.
Opakowanie wystarcza na przeprowadzenie ok. 7 testów.
Kontrola czujników powinna być przeprowadzana co 6 miesięcy.

Sposób wykonania testu czujnika dymu tytoniowego:
Skieruj rurkę kapilarną w kierunku komory czujnika, zachowując odległość 3-5 cm. Naciśnij rozpylacz przez ok 1 sek. Sygnalizacja czujnika powinna włączyć się w ciągu kilku sekund.”

Sprawny i włączony czujnik tlenku węgla czadu CO włożony do worka strunowego, do którego wprowadzimy przez 3 sekundy tlenek węgla za pomocą rurki, musi poinformować skutecznie (dźwięk i diody alarmowe) o jego obecności do max 3 minut czasu od rozpoczęcia testu. Im szybciej, tym lepiej. Na filmie widać, że czujnik spełnia swoją rolę w bardzo szybkim czasie, co powoduje, że czujnik zachował się bardzo dobrze.

Pamiętaj, że przycisk na obudowie czujnika nie służy do weryfikacji, czy dany czujnik dobrze działa. Przycisk służy do sprawdzenia stanu układu elektrycznego, czyli świecenie lampek informacyjnych, wyświetlacza i alarmu dźwiękowego. Test przyciskowy nie stwierdza, czy czujnik wykrywa zagrożenie poprawnie.

Zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi Twojego czujnika i okresem jego przydatności do użycia. Jeżeli okres przydatności się skończył, należy czujnik wymienić na nowy. Stary czujnik może zawodzić, nie działać właściwie. Wszystkie szczegółowe informacje na temat pracy Twojego czujnika znajdziesz w instrukcji obsługi.

 

English:

How do you test the carbon monoxide CO detector? Xblitz DG3-1 and ThermoPasty Spray Tester

The XBLITZ DG3-1 carbon monoxide and gas sensor was used for testing (check the price: https://goo.gl/MKVPk8 ) and the carbon monoxide spray sensor (check the price of the sample tester: https://goo.gl/REyBzP ). We should perform the test every six months. The TermoPasty sensor tester website, which is on the video: http://termopasty.pl/pl/products/tester-czujnikow/

Instructions from the website: http://termopasty.pl/pl/products/tester-czujnikow/
A way to perform a carbon monoxide sensor test:
Place a CO sensor in the zip bag. Clamp the strings, leaving a centimeter hole through which to insert the capillary tube of the specimen. Do not remove air from the bag. Spray the center for 3 seconds, then remove the tube from the bag and quickly tighten the strings until completely closed. The sensor should activate within 3 minutes. If the sensor alarm is not activated, repeat the test after 15 minutes. If after the next test, the sensor does not work, replace the device with new one.
The packaging is enough to carry out about 7 tests.
The sensors should be inspected every 6 months.

How to perform a test of a tobacco smoke sensor:
Point the capillary tube towards the sensor chamber, maintaining a distance of 3-5 cm. Press the sprayer through
about 1 sec. The sensor signaling should turn on in a few seconds.

An efficient and activated carbon monoxide sensor inserted into the string bag, which we introduce for 3 seconds with carbon monoxide by means of a tube, must inform effectively (sound and alarm diodes) about its presence up to 3 minutes from the beginning of the test. The sooner the better. The film shows that the sensor fulfills its role in a very short time, which causes the sensor to behave very well.

Remember that the button on the sensor housing is not used to verify that the sensor works well. The button is used to check the status of the electrical system, i.e. lights, information lights and audible alarm. The push test does not detect whether the sensor detects the risk correctly.

Familiarize yourself with the instruction manual of your sensor and the period of its suitability for use. If the shelf life is over, replace the sensor with a new one. The old sensor may fail, it does not work properly. All detailed information on the work of your sensor can be found in the user manual.

Like a movie. Subscribe to ForumWiedzy.pl channel with tutorials. Share the movie. Comment on the video.

Views: 72

Posted by ForumWiedzy

Entuzjasta nowoczesnych technologii pod każdą postacią. Praktyk, który weryfikować musi wszystko i wszędzie. Dodatkowe zainteresowania: Informatyka, Elektronika, Elektryka, Motoryzacja, czyli technika pod każdą postacią. Redaktor naczelny, właściciel i twórca ForumWiedzy.pl oraz twórca i prowadzący kanał ForumWiedzy.pl na YouTube, na którego łamach znajdziesz recenzje, testy, poradniki wideo.

Website: https://www.forumwiedzy.pl