Nie działa 1 2 3 bieg nawiewu dmuchawy Opel Astra G Zafira i inne ROZWIĄZANIE rezystor bezpiecznik termiczny PORADNIK

Jak naprawić 1 2 3 bieg dmuchawy wentylatora nawiewu Opel Astra G PORADNIK

W tym poradniku przedstawię Wam krok po kroku jak wykluczyć problem z rezystorem, a konkretnie bezpiecznikiem termicznym, który jest odpowiedzialny za nagły problem z 1, 2 i 3  biegiem nawiewu dmuchawy w samochodzie.Jeżeli ten bezpiecznik się uszkodzi, spali, to jedynie będziecie mogli używać nawiewu, czyli ogrzewania lub chłodzenia albo klimatyzacji na najwyższym biegu, który ten rezystor omija, czyli pełne napięcie idzie na wentylator i wykonywane są maksymalne obroty natywne wentylatora.

Cała naprawa jest bardzo prosta, wystarczy drucik, torx T20 i pół godziny czasu :).
Rezystor Bezpieczni Termiczny Dmuchawy Opel Astra G Zafira Nie Działa 1 2 3 bieg (10)

Zobaczcie cały film poradnik, który jest stworzony w samochodzie Opel Astra G 1.6 16V 1998 r, ale ten sam sposób dotyczy wielu innych modeli samochodów.

Rezystor Bezpieczni Termiczny Dmuchawy Opel Astra G Zafira Nie Działa 1 2 3 bieg (7)

Mnie wczoraj dopadł problem, z rana odpalam samochód, jestem w górach, włączam nawiew przedniej szyby, a tu… cisza :), działa tylko na 4 biegu, no i już skojarzyłem problem z rezystorem, a że w koło z elektronikami problem, to samo z lutownicą i bezpiecznikiem termicznym, a najwyższy bieg, to trochę problem, bo głośno, to postanowiłem stworzyć poradnik dla Was z wykorzystaniem druta.

Rezystor Bezpieczni Termiczny Dmuchawy Opel Astra G Zafira Nie Działa 1 2 3 bieg (3)

Warto, by każdy z Was zobaczył film i polecił swoim znajomym kierowcom, by zobaczyli, krótki film, ale będziecie bogatsi o wiedzę, która umożliwi Wam w razie problemu szybką naprawę samodzielną, bez kosztownych napraw i oddawania samochodu do warsztatu.

Rezystor Bezpieczni Termiczny Dmuchawy Opel Astra G Zafira Nie Działa 1 2 3 bieg (6)

Bezwzględnie, gdy macie tylko możliwość, należy druta zamienić na bezpiecznik termiczny, a drut usunąć, gdy tylko będziecie mieć możliwość, nie powinno się jeździć na drucie jak na filmie dłużej, niż to konieczne, należy pamiętać, że bezpiecznik ma zabezpieczać instalację, drut na dłuższą metę może uszkodzić instalację.

Nie działa dmuchawa nawiewu kabiny opel astra g x16xel

Mam nadzieję, że kolejny poradnik na naszym kanale Wam się przydał, zostawicie pod filmem łapkę w górę, skomentujcie i subskrybujecie kanał ForumWiedzy.pl na YouTube, gdzie macie bogate źródło wiedzy, jak naprawić wiele rzeczy samodzielnie w swoich samochodach.

Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym odcinku na YouTube :) z serii SAM NAPRAWIAM swój samochód.

 

 

English:

How to fix 1 2 3 speed blower fan airflow Opel Astra G GUIDE

In this tutorial I will present to you step by step how to exclude a problem with a resistor, namely a thermal fuse, which is responsible for a sudden problem with the 1, 2 and 3 over the air supply fan in the car.

If the fuse is damaged, burn, only you will be able to use the air flow, ie heating or cooling, or air-conditioning in top gear, which bypasses the resistor, or full voltage goes to the fan and are made maximum speed native fan.

The entire repair is very simple, just wire, Torx T20 and a half hours of time :).
Resistor Safe Thermal blowers Opel Astra G Zafira Does Not Work 1 2 3 gear (10)

See the video tutorial that is created in the car Opel Astra G 1.6 16V 1998, but the same method applies to many other car models.

Resistor Safe Thermal blowers Opel Astra G Zafira Does Not Work 1 2 3 gear (7)

Yesterday I caught the problem in the morning fires the car, I’m in the mountains, turn windshield ventilation, and here … :) silence, only works on 4th gear, and no longer associate the problem with a resistor, and that the circle of elektronikami problem the same with a soldering iron and a thermal fuse, and highest gear, a bit of a problem, because it loud, I decided to create a guide for you using wire.

Resistor Safe Thermal blowers Opel Astra G Zafira Does Not Work 1 2 3 run (3)

It is to each of you saw the movie and told your friends and drivers to see, a short film, but you will be enriched by the knowledge that will enable you in the event of a problem quickly repair an independent, without costly repairs and donate your car to a garage.

Resistor Safe Thermal blowers Opel Astra G Zafira Does Not Work 1 2 3 gear (6)

Absolutely, if you only have the opportunity, you must wire turned into a thermal fuse, a wire to remove as soon as you have the opportunity, you should not ride on the wire like a movie longer than necessary, it should be remembered that the fuse is to protect the installation, the wire on in the long run can damage the plant.

Do not operate the blower air flow cabin astra g x16xel

I hope that the next guide our channel you come in handy, leave the film paw up, skomentujcie and subscribing ForumWiedzy.pl channel on YouTube, where you have a rich source of knowledge of how to fix a lot of things alone in their cars.

Greetings and see you in the next episode on YouTube :) Series SAM repairing your car.

Posted by Bogdan Ligęza

Entuzjasta nowoczesnych technologii pod każdą postacią. Praktyk, który weryfikować musi wszystko i wszędzie. Dodatkowe zainteresowania: Informatyka, Elektronika, Elektryka, Motoryzacja, czyli technika pod każdą postacią. Redaktor naczelny, właściciel i twórca ForumWiedzy.pl oraz twórca i prowadzący kanał ForumWiedzy.pl na YouTube, na którego łamach znajdziesz recenzje, testy, poradniki wideo.

Website: https://www.forumwiedzy.pl