Zerowanie gniazda podwójnego ze stykiem ochronnym 230V TN-C

21 października 2019

Ochrona przeciwporażeniowa przez zerowanie. UWAGA Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Prace instalacyjne może wykonywać osoba o odpowiednich kwalifikacjach. Przed przystąpieniem do prac należy wyłączyć napięcie w instalacji elektrycznej. WARNING Danger of electric shock! Installation work may be performed by a qualified person. Before starting work, switch off the voltage of the electrical system. Views: 150

Read More >>