Inżynieria Oprogramowania | Pytania i Odpowiedzi

1. Co to są dane? Co rozumiemy przez dane?
-Materialne reprezentowanie danych
-odpowiadają pojedynczym, zarejestrowanym faktom na podstawie, których otrzymujemy
informacje o świecie.

2. Jakie działania obejmują procesy przetwarzania danych?
-Generowanie danych
-zbieranie, gromadzenie danych
-przechowywanie
-przekształcanie
-interpretacja
-przekazywanie
-udostępnianie
-wykorzystywanie

3.  Co to jest informacja?
Rodzaj zasobów , który pozwala na zwiększenie naszej wiedzy, o nas i o otaczającym
świecie

4. Jakie znasz cechy informacji, decydujące o jej przydatności?
-poprawność
-zupełność
-ekonomiczność
-szybkość
-elastyczność
-prostota
-dostępność
-weryfikowalność

5. Co znaczy, że informacja jest wiarygodna?
Oznacza to iż można ją zweryfikować lub pochodzi ona z wiarygodnego źródła.

6. Co to jest wiedza?
-zdolność do rozwiązywania problemów
-odpowiedniego , przemyślanego zachowania
-odpowiedniego działania

7. Co ogólnie składa się na wiedzę?
-zdolność do rozwiązywania problemów
-odpowiedniego , przemyślanego zachowania
-odpowiedniego działania
-informacje
-pamięć

8. Czym się różni mądrość od wiedzy? A może to jest to samo?
Mądrość wymaga nie tylko wiedzy lecz również posiadania predyspozycji etycznych,
psychicznych i duchowych takich jak: samokontrola, panowanie nad emocjami, ocenianie
spraw z jak najszerszej perspektywy

9. Co rozumiemy przez system (ogólnie)? Co to jest system (ogólnie)?
-Spójny zbiór niezależnych składowych, które istnieją w jakimś celu , mają pewną
stabilność i mogą być stabilne przy ich łącznym rozpatrywaniu.

10. Co jest celem systemu informacyjnego?
Obsługa działań występujących w rzeczywistości

11. Jaki jest zakres systemu informacyjnego?
SI musi zawsze obejmować przydział znaczenia. SI składa się z PD i przypisania im
znaczenia przez człowieka

12. Jakie wyróżniamy systemy informacyjne? Krótko opisz co obejmują?
-Formalne – regulaminy , zasady, oficjalne struktury władzy. Głównie występują w
biurokratycznej postaci organizacji.
-Nieformalne – zbiór wzorców, które nigdy nie zostaną sformułowane, ale muszą być
poznane przez nowych pracowników
-Techniczne – reprezentacja pewnej części formalnego SI przy użyciu technologii inf. [IT]

13. System informatyczny, system informacyjny i system komputerowy. Podaj jakie
zachodzą pomiędzy nimi relacje i określ elementy składowe każdego z nich ?
-System IT – sprzęt komputerowy, oprogramowanie, telekomunikacja,
-System komputerowy – sprzęt komputerowy, oprogramowanie
-System Informacyjny – sprzęt komputerowy, oprogramowanie, telekomunikacja, bazy
danych, struktura organizacyjna, ludzie.
Zależność: IT,SK,SI = {SI[IT(SK)IT]SI}

14. Co jest celem analizy systemowej?
Przeprojektowanie działania organizacji

15. Jakie znasz rodzaje AS i jakie jest ich przeznaczenie?
-Twarde[HARD] – badanie i dokumentowanie formalnych systemów tzn: systemu procedur,
systemu zasad, systemu reguł w danej organizacji
-Miękka – badanie i dokumentowanie nieformalnych systemów tzn: systemu norm,
wartości, systemów it

16. BPR (wyjaśnij skrót), ma za zadanie … ?
-Business Process Re-engineering – Restrukturyzacja procesów przedsiębiorstwa –
przemyślenie i radykalne przeprojektowanie procesów przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia
znacznej poprawy w krytycznych , współczesnych miarach takich jak :
– koszt
-jakość
-obsługa
-szybkość

17. Metoda SSM (wyjaśnij skrót) polega na … ?
-Soft System Methodology – Restrukturyzacja wg AS – polega głównie na usprawnianiu
procesów, zadań.

18. Wymień etapy i fazy projektowania systemów informatycznych?
-preparacja
-zaangażowanie
-sieć kontaktów

19. Co to jest analiza systemowa (AS) i jakie znasz jej rodzaje? Czym się
charakteryzują?
-Twarde[HARD] – badanie i dokumentowanie formalnych systemów tzn: systemu procedur,
systemu zasad, systemu reguł w danej organizacji
-Miękka – badanie i dokumentowanie nieformalnych systemów tzn: systemu norm,
wartości, systemów it

20. Wymień procedury pozyskiwania oprogramowania?
-własne- rozwój systemu wewnątrz firmy jesli posiada własny dział IT, wraz z grupą
rozwoju oprogramowania
-outsourcing – współpraca z zewnętrzną firmą zajmującą się tworzeniem oprogramowania
-wdrażane – zakup i wdrożenie istniejącego oprogramowania lub zakup jego licencji
-wdrażane i rozszerzane – zakup i wdrożenie istniejącego oprogramowania lub zakup jego
licencji, jeśli ma możliwość rozszerzenia systemu o dalsze funkcje.
-otwarte, dostosowywane – poszukiwanie otwartego systemu informatycznego oraz
dostosowanie go dla potrzeb firmy.
-usługi internetowe – wyszukiwanie usług dostępnych w internecie , które spełniają żądane
zadania.

21. Jakie kolejno czynności realizuje się w procesie zaopatrywania w system
powielarny?
-Zaadaptuj wymagania – wybierz system – ogłoś przetarg – wybierz dostawcę

22. Jakie kolejno czynności realizuje się w procesie zaopatrywania w system
dedykowany?
-Wyślij zapytanie ofertowe- wybierz ofertę – Negocjuj kontrakt – Podpisz kontrakt na
budowanie

23. Kiedy proponuje się organizacji (firmie) zamówić system dedykowany?
W przypadku gdy system informacyjny użytkownika jest nietypowy

24. Kiedy proponuje się organizacji (firmie) zakup systemu powielarnego?
-informacyjne potrzeby nie są zbyt rozbudowane
-nowy system ma być jedynie częściowym uzupełnieniem rozwiązań istniejących.

25. Stadium zakupu systemu powielarnego przebiega wg następujących etapów … ?
-prace przygotowawcze – pozyskanie systemu – szkolenie pracowników – problemy z
instalacją – eksploatacja i rozruch

26. Co jest celem inżynierii systemów informacyjnych?
Celem inżynierii systemów informacyjnych jest proponowanie odpowiednich metod
tworzenia oprogramowania.

27. Jakie dziedziny składają się na inżynierię systemów informacyjnych?
-Inżynieria wiedzy
-Inżynieria oprogramowania
-Inżynieria informacji

28. Czym zajmuje się inżynieria oprogramowania?
Inżynieria oprogramowania zajmuje się analizą potrzeb i projektowaniem systemów dla
potrzeb użytkownika.

29. Co to jest oprogramowanie?
Są to programy komputerowe, związana z nimi dokumentacja oraz dane konfiguracyjne

30. Podaj cechy „dobrego” oprogramowanie?
-niezawodne
-ergonomiczne
-zgodne z wymaganiami użytkownika
-efektywne

31. Czym jest projektowanie systemu informacyjnego?
Jest to skończony ciąg kroków powiązanych ze sobą relacjami, które mają doprowadzić do
osiągnięcia zamierzonego celu w postaci systemu.

32. Cykl życia systemu informacyjnego składa się z faz: a. projektowania
systemu, b. wdrażania systemu, c. eksploatacji i zamknięcia (śmierci)
systemu. Jakie etapy wchodzą w fazę procesu projektowania systemu, a jakie etapy
wyróżniamy w fazie wdrażania systemu?
projektowanie – planowanie, analiza , projekt
wdrażanie – implementacja, testowanie, pielęgnacja

33. Narysuj algorytm „cyklu życia systemu informacyjnego”
-Strategia – Analiza – Projektowanie [ implementacja – dokumentacja] – wdrożenie –
eksploatacja

34. Jakie wyróżnia się fazy przy pozyskiwaniu systemu powielarnego?
– prace przygotowawcze – pozyskanie systemu – szkolenie pracowników – problemy z
instalacją – eksploatacja i rozruch

35. Co to jest deprecjacja i jakie znasz jej rodzaje?
Deprecjacja – spadek wartości towaru lub dobra.

36. Wyróżnia się kilka modeli cyklu życia systemu informatycznego. Wymień jakie i
jeden z nich narysuj?
-Kaskadowy
-Kaskadowy z iteracjami
-Ewolucyjny
-Przyrostowy
-,,V”
-Spiralny
-Rad
-prototypowany
Kaskadowy – projektowanie – planowanie, analiza , projekt , implementacja, testowanie,
pielęgnacja – (schodki z góry na dół kolejno od projektowania)

37. Kiedy przy opracowywaniu SI zaleca się model „prototypowania” cyklu życia
systemu informatycznego?
– redukcja kosztów
-skrócenie czasu powstania systemu
– ograniczenie liczby błędów
-możliwośc szkoleń zanim system zostanie opracowany

38. Jeżeli określenie wymagań klienta jest trudne i nie wystarcza budowa
pojedynczego prototypu, to jaki model jest zalecany?
Model przyrostowy

39. Norma IEC 1131 wyróżnia języki programowania (Programing Languages):
tekstowe, graficzne. Które języki zaliczamy do języków graficznych?
-schematy drabinkowe (LD), schematy blokowe ( FBD)

40. Norma IEC 1131 wyróżnia języki programowania (Programing Languages):
tekstowe, graficzne. Które języki zaliczamy do języków tekstowych?
-lista instrukcji (IL) , tekst strukturalny ( ST)

41. Narysuj algorytm wykorzystujący pętlę: for (dla).


42. Narysuj algorytm wykorzystujący pętlę: while, until (dopóki).


43. Narysuj algorytm wykorzystujący pętlę: repeat (powtarzaj).


44. Co jest obiektem w programowaniu obiektowym?
Jest to struktura zawierająca dane i metody, tzw Klasa

45. Jak nazywamy dane, które powiązane są z obiektem?
Instanacja

46. Wyjaśnij, co rozumiemy przez metody obiektu?
Funkcje do wykonywania operacji na danych obiektu.

47. Co to jest enkapsulacja?
Konstrukcja , dzięki której dane mogą być przenoszone tylko za pomocą odpowiednich
metod, co zabezpiecza je przed niechcianymi zmianami.

48. Wyjaśnij pojęcia: klasy, dziedziczenia i polimorfizmu?
Klasa to, najprościej mówiąc, typ danych.
Dziedziczenie – mechanizm współdzielenia funkcjonalności między klasami.
Polimorfizm – mechanizmy pozwalające programiście używać wartości, zmiennych i
podprogramów na kilka różnych sposobów.

49. Jakimi diagramami posługujemy się w języku UML? Na jakie grupy je dzielimy i
jak się te grupy nazywają?
-diagramy abstrakcyjne;
-diagramy konkretne

50. Czym są diagramy dla modelu?
Diagramy są centralnym punktem analizy systemowej i potrzeb projektu technicznego
systemu.

51. Czy komplet diagramów stanowi model projektu? Tak/Nie (właściwe
zaznacz) ?????
Nie, diagram stanowi opis. ??

52. Po co stosuje się modelowanie analityczne?
Celem modelowania analitycznego jest wspomaganie identyfikacji klas

53. Jakie znasz podstawowe elementy występujące w diagramach analitycznych?
-klasy analityczne
-aktorzy
-związki

54. Diagramy analityczne to diagramy klas, jakich? Opisz te klasy, czym się
charakteryzują?
-granicznych –
Wykorzystywana do modelowania interakcji aktora z
systemem.Reprezentuje takie elementy aplikacji jak formatki ekranowe, raporty, strony
internetowe, protokoły komunikacyjne, terminale i różnorodne interfejsy wykorzystywane
przez aktora.

-sterujących –
Reprezentuje procesy, zawierając logikę aplikacji i określając przetwarzanie
informacji. Klasy te pośredniczą pomiędzy wszystkimi rodzajami klas analitycznych, a więc
granicznymi, przechowującymi oraz innymi klasami sterującymi.

-przechowujących –
Reprezentuje dane, które muszą być przechowywane przez dłuższy
czas; przykładem może być zawartość tablic baz danych oraz plików. Zazwyczaj związana
jest z wieloma przypadkami użycia.

55. Jakie obowiązują zasady łączenia elementów w diagramach analitycznych?
-Aktor z klasą graniczną
-Klasa graniczna ze sterującą
-Klasa sterująca z : – graniczną ,sterującą , przechowującą
-Klasa przechowująca ze sterującą

Visits: 34

Posted by ForumWiedzy

Entuzjasta nowoczesnych technologii pod każdą postacią. Praktyk, który weryfikować musi wszystko i wszędzie. Dodatkowe zainteresowania: Informatyka, Elektronika, Elektryka, Motoryzacja, czyli technika pod każdą postacią. Redaktor naczelny, właściciel i twórca ForumWiedzy.pl oraz twórca i prowadzący kanał ForumWiedzy.pl na YouTube, na którego łamach znajdziesz recenzje, testy, poradniki wideo.

Website: https://www.forumwiedzy.pl